Uprzejmie informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji 2020/2021 będzie wywieszona w naszym przedszkolu w dniu 30 marca br o godz. 13.00.

Do dnia 3 kwietnia br rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Potwierdzanie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

 1. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji papierowej – przedszkole/szkoła zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty

 2. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.


Uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole zawiesza zajęcia edukacyjno-opiekuńczo-wychowawcze i będzie zamknięte do dnia 13 kwietnia br. 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, spokoju, cierpliwości i sił. Dla każdego z nas jest to trudna, nowa i niezrozumiała sytuacja.

Pozdrawiamy
Dyrekcja przedszkola.


 DRODZY RODZICE!
Prosimy o bieżące sprawdzania wiadomości w e-dzienniku naszego przedszkola.
Znajdziecie tam Państwo materiały edukacyjne do samodzielnej pracy w domu dla dzieci z wszystkich grup wiekowych. Ponadto na bieżąco będziemy Państwa informować o sprawach związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
W przypadku problemów z logowaniem do e-dziennika prosimy o kontakt tel 502081578 celem wygenerowania nowego hasła.

Jednocześnie informujemy, że od ubiegłego tygodnia na stronie facebook naszego przedszkola: https://www.facebook.com/u7krasnoludkow.przedszkole) zamieszczamy propozycje zabaw ruchowych, ogólnorozwojowych, motorycznych, zajęć plastycznych, sensoplastycznych, muzycznych dla wszystkich grup wiekowych, przygotowane przez nasze ciocie. 

Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi i skorzystania z naszych propozycji.


Uprzejmie informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji 2020/2021 będzie wywieszona w naszym przedszkolu w dniu 30 marca br o godz. 13.00. Dostępna również będzie na naszej stronie internetowej. 

 


UPRZEJMIE INFORMUJEMY O ROZBUDOWIE NASZEGO PRZEDSZKOLA – ODDZIAŁ ul. DWORCOWA 

Otwarcie nowego oddziału – wrzesień 2020!

Powstaną 2 nowe przestronne sale o powierzchni 64m2 oraz 60m2  z łazienkami dla dzieci oraz zapleczem.

Powiększony zostanie plac zabaw 

Od września 2020 nasze przedszkole będzie przedszkolem o profilu językowym, z dużym naciskiem na kompetencje matematyczne. Różnorodna oferta zajęć pozwoli rozwijać umiejętności intelektualne, muzyczno-taneczne, sportowe.

W naszej ofercie mamy:

– codzienne zajęcia języka angielskiego!

– zajęcia szachowe

– matematyczne

– kodowanie

– umuzykalniające – rytmika

– logopedia

– gimnastyka korekcyjna

– sensoplastyka

– judo

– piłka nożna

– taniec – Zumba

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu telefonicznego z dyrekcją przedszkola nr tel 502 081578, 791 555186. 


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola rozpocznie się 2 marca br poprzez system: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/


LICZBA WOLNYCH MIEJSC W REKRUTACJI 2020/2021:

 • oddział Dworcowa 7   –  43 wolne miejsca

 • oddział Buczka 21D   –  brak wolnych miejsc


PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY INFORMATOR DLA RODZICÓW WRAZ Z HARMONOGRAMEM  REKRUTACJI 2020/2021 

Informator dla Rodziców:

Od 2 do 13 marca 2020 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

od 02.03.2020 r. do 13.03.2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

– 30.03.2020 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

od 30.03.2020 r. do 03.04.2020 r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

– 09.04.2020 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

– od 04.05.2020 r. do 11.05.2020 r. – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych.

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2019/2020 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej  w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

Dzieci 6 letnie (rocznik 2014)  objęte są obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W związku z powyższym dzieci w wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

Kryteria Rekrutacji:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe,  dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 • oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),
 • prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria samorządowe:

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko 6 Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych(oświadczenie nr 4)
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu 5 Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez  rodzeństwa kandydata(oświadczenie nr 5)
Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń(oświadczenie nr 6)
Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 3 Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola(oświadczenie nr 7)
Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu 2 Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu(oświadczenie nr 8)
Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje 1 Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych(oświadczenie nr 9)

 

Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

– może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie tych okoliczności,

– w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

UWAGA!

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.
Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

 1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
 2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
 3. Wypełnić pola formularza,
 4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
 5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Informatora. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
Przedszkole U 7 Krasnoludków Sp. z o.o. pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Przedszkolu Publicznym U 7 Krasnoludków Sp. z o.o., jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole U 7 Krasnoludków Sp. z o.o, ul. Dworcowa 7, e-mail: przedszkole@u7krasnoludkow.edu.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:
Dawid Nogaj
adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers