REKRUTACJA 2024/2025 – ODDZIAŁ UL. DWORCOWA 7 oraz ODDZIAŁ UL. BUCZKA 21D do grupy dzieci 2,5 i 3 – latków.

Informacje pod nr tel 502081578


ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY:

– W DNIU 17 LUTEGO br (sobota) OD GODZINY 9.00-12.00

– W DNIU 22 LUTEGO br (czwartek) OD GODZINY 17.00-19.00


Nasze przedszkole funkcjonuje jako placówka o profilu językowo-matematycznym.

Oferujemy bezpłatne zajęcia dla wszystkich grup wiekowych:

– codzienne zajęcia języka angielskiego!

– balet dla dziewczynek

– piłka nożna dla chłopców

– matematyka dla smyka 

– kodowanie na dywanie z elementami programowania 

– umuzykalniające – rytmika

– logopedia

– gimnastyka korekcyjna

– religia

– sensoryczne i sensoplastyczne

Ponadto cykliczne warsztaty kulinarne, teatralne, ceramiczne i chemiczne

Oferujemy również szereg zajęć dodatkowych, płatnych przez rodziców:

  • robotyka

  • język angielski

  • judo

  • piłka nożna

  • taniec z elementami tańca towarzyskiego

  • basen Na Fali

W/w zajęcia rozpoczynają się od godz. 13.30


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA ROZPOCZYNA SIĘ 26 LUTEGO br OD GODZ. 8.00

link do rekrutacji elektronicznej:

http://www.nabor.pcss.pl/lubon


INFORMATOR DLA RODZICÓW

Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia

Szanowni Państwo,
Od 26 lutego do 08 marca 2024 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

– 26.02.2024 r. godz. 8.00 do 08.03.2024 r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

– 22.03.2024 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

– 22.03.2024 r. od godz. 13.00 do 28.03.2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

– 09.04.2024 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.
Rodzice po zalogowaniu się do systemu lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

– 09.04.2024 r. (od godz. 13.00) – procedura odwoławcza.


Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

– 06.05.2024 r. godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

– REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA od 06.05.2024 r. od godz. 12.00 do 13.05.2024 r. do godz. 15.00

– składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

– 20.05.2024 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

– 20.05.2024 r. od godz. 13.00 do 24.05.2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

– 03.06.2024r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

Rodzice po zalogowaniu się do systemu lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

– 03.06.2024r. (od godz. 13.00) – procedura odwoławcza.
– 28.06.2024r. godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych.

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2023/2024 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego przedszkola publiczne w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

Dzieci 6 letnie (rocznik 2018) objęte są obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
W związku z powyższym dzieci w wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

Wszystkie dzieci (urodzone w roku 2021 i starsze), zamieszkałe w Luboniu, biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.
Na pierwszym miejscu należy wpisać placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

UWAGA!
Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

Złożenie wniosku (podania):
– rodzice mogą złożyć podpisany wniosek wraz z oświadczeniami w formie papierowej WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru
albo
– podpisać i wysłać dokumenty elektronicznie korzystając z funkcji dostępnej po wypełnieniu podania (wniosku wraz z załącznikami)
W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.
Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego
Jeżeli składam wniosek z załącznikami w formie papierowej w przedszkolu to:
1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
2. Proszę uzupełnić w formularzu podstawowe dane dziecka i rodziców, następnie wybrać przedszkola wg własnych preferencji (max 3 przedszkola) i uzupełnić kryteria,
3. Po zapisaniu wypełnionego wniosku, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma login i hasło do konta, na którym będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole,
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
lub
Jeżeli składam wniosek z załącznikami w formie elektronicznej to:
1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
2. Proszę uzupełnić w formularzu podstawowe dane dziecka i rodziców, następnie wybrać przedszkola wg własnych preferencji (max 3 przedszkola) i uzupełnić kryteria,
3. Po zapisaniu wypełnionego wniosku, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma login i hasło do konta, na którym będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole,
4. Następnie należy pobrać dokument korzystając z opcji „Pobierz podanie”, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Pozostałe dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych również należy wydrukować, wypełnić i podpisać,
5. Proszę zeskanować/zrobić zdjęcia wszystkich dokumentów, następnie należy je wysłać za pomocą systemu do przedszkola pierwszego wyboru: w tym celu należy kliknąć przycisk „Wybierz akcję”, następnie „Załączniki”, aby dodać dokument należy kliknąć przycisk „Dodaj”,
6. Proszę uzupełnić „Opis załącznika” (np. Wniosek, Oświadczenie nr 1, Oświadczenie nr 2 …), następnie kliknąć przycisk „Przeglądaj” i wskazać plik na dysku zawierający odpowiedni skan dokumentu, a także przepisać tekst z obrazka; aby dodać wskazany załącznik naciśnij przycisk „Zapisz” (maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 8MB);
W opisany wyżej sposób można dodać kolejne pliki zawierające np. oświadczenia.
Zmiana zapisanego dokumentu jest możliwa po wcześniejszym usunięciu dotychczasowego pliku.
7. Przy podaniu, które chcemy wysłać do przedszkola należy kliknąć „Wybierz akcję”, w kolejnym kroku należy wybrać opcję „Złóż wniosek”, po kliknięciu „Złóż wniosek” status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej na Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej.
Dokumenty w formie elektronicznej można również podpisać za pomocą profilu zaufanego/podpisu elektronicznego i wysłać za pomocą systemu NABÓR. Instrukcja znajduje się w zakładce Dokumenty.
Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych będą mogli złożyć potwierdzenia woli przyjęcia dziecka na dwa sposoby:
1. w przedszkolu (należy udać się do przedszkola i potwierdzić wolę przyjęcia dziecka)
lub
2. elektronicznie (w tym celu należy zalogować się na konto, następnie przy wniosku dziecka zakwalifikowanego kliknąć przycisk „Wybierz akcję”; w kolejnym kroku należy wybrać opcję „Potwierdź przyjęcie”).
Po potwierdzeniu woli przyjęcia dziecko zostanie przyjęte do przedszkola


Kryteria Rekrutacji:
Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.
W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt
1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1) oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.),
4) prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).
W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):
1) oryginału,
2) notarialnie poświadczonej kopii,
3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).
Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria samorządowe:

Kryterium
Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko
6 pkt
Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych (oświadczenie nr 4)
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu
5 pkt
Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwa kandydata (oświadczenie nr 5)
Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
4 pkt
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób wychowującego dziecko
fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń (oświadczenie nr 6)
Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola
3 pkt
Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola (oświadczenie nr 7)
Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu
2 pkt
Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu
(oświadczenie nr 8)
Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje
1 pkt
Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych
(oświadczenie nr 9)
Oświadczenia nr 1-9 będą dostępne od 26 lutego 2024 r. na stronie http://www.nabor.pcss.pl/lubon/ oraz we wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych biorących udział w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.
Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Weryfikacja oświadczeń:
Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:
– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
– zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności,
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).


Skip to content