„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem
J. E. Dalcroze

Rytmika – umuzykalnienie jest zajęciem zgodnym z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Umuzykalnienie realizuje podstawę programową dotyczącą rozwoju muzycznego, kształtowania zdolności twórczych dziecka, aparatu mowy, rozwoju społecznego.

W każdej grupie wiekowej wprowadzane są piosenki tematycznie dostosowane do aktualnej pory roku lub wydarzenia oraz elementy tańców ludowych
i integracyjnych. Realizowany jest  także cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki:
–  dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem/;
–  agogiczne /ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki/;
–  artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych/;
– ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania
i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej/;
–  odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego,
i prostych tematów    rytmicznych/;
Każde zajęcia rytmiki rozpoczynają się zawsze muzycznym powitaniem oraz ćwiczeniami rytmicznymi wprowadzającymi:(marsz, bieg i podskoki) poprzedzającymi zajęcia właściwe .

Dzieci  podczas zajęć rytmicznych doskonalą także aparat mowy poprzez mówienie krótkich tekstów w odpowiednim rytmie, kształcą  słuch muzyczny  i  pamięć muzyczną poprzez:
– rozróżnianie śpiewanych dźwięków wyższych i niższych;
– pokazywanie kierunku linii melodycznej wznoszącej i opadającej;
– śpiewanie krótkich melodii z łatwym tekstem intonowanym od podanych dźwięków;
– improwizowanie melodii do podanych tekstów;
– rozpoznawanie piosenek na podstawie melodii nuconej lub granej, względnie rytmu granego na bębenkach.
Rytmika  oprócz innych wymienionych wcześniej zadań realizuje  także ważne cele wychowawcze:
•    uczy społecznych zachowań;
•    rozwija zdolności kontaktowania się;
•    kształtuje zdolność wczuwania się;
•    dziecko wyrabia  poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
•    uczy się samodzielności i przystosowania do grupy jak również niezależnego, odpowiedzialnego postępowanie wewnątrz grupy rówieśniczej;
•    buduje poczucie własnej wartości, pewności siebie i zaufania do siebie;
•    dziecko nabywa umiejętność samooceny, decydowanie o sobie;
Rytmika jest zajęciem lubianym przez dzieci ze względu na kontakt z muzyka, możliwość zapewnienie  im ruchu, który dziecku jest niezbędny i ciekawej atrakcyjnej formy zabawy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach rytmiki, oczekują na nią z radością i biorą w niej czynny udział.

Zajęcia prowadzone 2 x w tygodniu – 20 min w każdej grupie wiekowej.

Prowadząca – p. Anna Nazarczuk – dyplomowana rytmiczka, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu

Skip to content